jos55 Mkt Corner - def2design.com

Marketing Corner

วารสารองค์กร นอกจาก จะเป็นส่วนสำคัญที่ใช้สำหรับ ประชาสัมพันธ์องค์กร ที่ดีแล้ว ยังเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่สร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอีกด้วย  กล่าวคือ การออกแบบ วารสารองค์กร ที่ดี
ควรแบ่งเนื้อหาออกแบบส่วนๆ ดังนี้
1. ส่วนประชาสัมพันธ์องค์กร หรือ Corporate communication
2. ให้ความรู้อื่นๆ เพื่อให้พนักงานอัพเดทข่าวสาร และความรู้รอบตัว
3. ส่วนสร้างความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนร่วมของพนักงาน
เรามักจะพบว่า เนื้อหาในส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่เราจะพบเจอในวารสารองค์กรทั่วไปอยู่แล้ว เพราะวัตถุประสงค์หลักของการผลิตวารสารองค์กร ก็คือ การเผยแพร่ หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารขององค์กร ไปสู่พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงหลายองค์กร ก็มักจะ เพิ่มเติมในส่วนที่ 2 คือความรู้อื่นๆ รอบตัว ให้กับพนักงาน เพื่อเป็นการสร้าง หรือดึงดูดพนักงาน และผู้เกี่ยวข้องให้เข้ามาอ่าน หรือ เรียกว่า ทำให้เนื้อหา สาระ หลากหลาย และน่าสนใจมากขึ้น
อย่างไรก็ดี ในส่วนที่กล่าวนำข้างต้น การออกแบบวารสารองค์กร เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงาน กำลังเป็นที่นิยมของหลายองค์กรในปัจจุบัน ซึ่งวิธีที่ใช้ ในการออกแบบ เนื้อหาส่วนนี้ อาทิ
• บทความ เช่น คอลัมน์ Lifestyle, ท่องเที่ยว, DIY
• การแชร์ Tips ต่างๆ ในการทำงาน
• การเล่มเกมส์ ตอบปัญหา ชิงรางวัล
• การแชร์เนื้อหาสาระ ของการได้ไปสัมมนา เป็นต้น

digital_magazine2-5
วารสารองค์กร นอกจาก จะเป็นส่วนสำคัญที่ใช้สำหรับ ประชาสัมพันธ์องค์กร ที่ดีแล้ว ยังเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่สร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานให้เกิดขึ้นภายในองค์กรอีกด้วย  กล่าวคือ การออกแบบ วารสารองค์กร ที่ดี ควรแบ่งเนื้อหาออกแบบส่วนๆ ดังนี้ 

mkt7
วารสารภายในองค์กร ถือเป็นเครื่องมือของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานชนิดหนึ่ง กล่าวคือ ทีมงานจัดทำวารสารภายในองค์กร สามารถเกิดขึ้นจากการร่วมตัวของหลากหลายแผนก เนื่องจากเนื้อหาในวารสาร ควรมีเนื้อหาที่หลากหลาย และ ครอบคลุมทุกแผนก ซึ่งการดึงตัวแทนของแต่ละแผนกมาร่วมจัดทำนี้เอง เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน เป็นกิจกรรมที่ต่างแผนกสามารถรู้จักกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ ผลจากการดึงตัวแทนมาจากหลากหลายแผนกจะส่งผลให้การจัดเตรียมเนื้อหามีความเข้มข้น และเนื้อหาโดนใจผู้อ่าน ท้ายสุด จะส่งผลให้มียอดผู้อ่านจริงสูงมากขึ้น และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับสื่อสารได้จริง

magazine 2
ปัจจุบันหลายองค์กร ให้ความสำคัญกับ นิตยสารออนไลน์ ในการสร้างความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยมุ่งหาระบบ IT เข้ามาร่วมสนับสนุน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานในการ ค้นหา ศึกษา ข้อมูลทั้งในภายนอก และภายในองค์กร ซึ่งระบบที่นำใช้เพื่อขับเคลื่อนความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ของหลายองค์กร โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ที่เห็นความสำคัญ และมีงบประมาณสูงนั้น สร้างระบบตรงนี้ น่าใช้งานและ สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ได้จริง อาทิ คลังข้อมูลขององค์กร สำหรับ พนักงานใหม่ ที่ใช้สำหรับ Orientation ช่วยให้พนักงานใหม่เรียนรู้ และรู้จักองค์กรได้อย่างรวดเร็วขึ้น กว่าในอดีต อีกทั้ง ระบบแชร์ข้อมูลต่างๆ และ การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ หรือ COP (Community of Practise) ได้สร้างกิจกรรมต่อเนื่อง และ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับคนในองค์กรที่มีความชอบเหมือนกัน แม้จะต่างแผนก ก็ทำความรู้จักและสนิทกันได้มากขึ้น กว่าในอดีต.

Offset Vs. Digital Printing
หลายท่านคงสงสัย และตั้งคำถามว่าสิ่งพิมพ์ที่ต้องการควรจะใช้พิมพ์แบบออฟเซ็ท (Offset Printing) หรือดิจิตอล (Digital Printing) ก่อนอื่นต้องแนะนำก่อนว่า งานพิมพ์ทั้งสองประเภทในปัจจุบันคุณภาพงานค่อนข้างใกล้เคียงกัน และมีมาตรฐานงานที่แม้จะแตกต่าง แต่ก็เป็นคุณภาพที่แตกต่างกันแบบยอมรับได้ ไม่ถึงกับ ราวฟ้า กับเหว เหมือนในอดีต เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีงานพิมพ์ในแบบ ดิจิตอล ( Digital Printing) เองก็พัฒนาขีดความสามารถได้ทัดเทียม การพิมพ์แบบออฟเซ็ท (Offset Printing) แล้ว
อย่างไรก็ดี การที่ทั้งสองประเภทงานพิมพ์มีคุณภาพที่ทัดเทียมกัน ก็คงเป็นการตัดสินใจที่ยากขึ้นอีกสำหรับการตัดสินใจ และข้อมูลที่ค้นพบ ก็ยากต่อการทำความเข้าใจเสียเหลือเกิน ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงขอนำเสนอ ลักษณะการพิมพ์ และการเปรียบเทียบข้อดี ของงานพิมพ์ในแต่ละประเภท เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อให้งานที่ออกมาเป็นไปตามความต้องการและใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกัน
การพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing)
- งานพิมพ์ที่เน้นรายละเอียดงานพิมพ์สูง แม้การพิมพ์แบบดิจิตอล จะถูกพัฒนาให้คุณภาพงานพิมพ์ทัดเทียมก็ตาม แต่การพิมพ์แบบดิจิตอล ที่มีคุณภาพงานพิมพ์สูง ก็มีต้นทุนการพิมพ์ที่สูงกว่า เช่นเดียวกัน
- สามารถพิมพ์ได้บนหลากหลายวัสดุ อาทิ กระดาษ ไม้ ผ้า เหล็ก หนัง(บางประเภท) และพลาสติก
- ต้นทุนการพิมพ์ แปรผกผัน กับปริมาณการพิมพ์ ง่ายๆ ว่า ยิ่งพิมพ์เยอะก็ต้นทุนต่อหน่วยก็ยิ่งถูกลง
- การพิมพ์ออฟเซ็ทสมัยใหม่นั้น ใช้คอมพิวเตอร์จัดการทำงานเพลตพิมพ์ส่งผลให้คุณภาพงานสูงขึ้นจากอดีต ที่ใช้คอมพิวเตอร์กับฟิลม์
การพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing)
- สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องมีขั้นตอนซับซ้อนเหมือนการพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing)
- มาตรฐานงานพิมพ์เท่ากันในทุกๆ หน้า เนื่องจากไม่ต้องควบคุมหมึก และน้ำดังเช่นการพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) ที่ต้องใช้ผู้ควบคุมที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ
- การพิมพ์จำนวนน้อยชุด น้อยเล่ม มั่นใจใช้ การพิมพ์แบบดิจิตอลไปเลยครับ รับรองว่าคุ้ม และคุณภาพยอมรับได้แน่นอน บริษัทฯ แนะนำจากประสบการณ์ว่า หากน้อยกว่า 1,000 ชุด ให้ขอราคาเทียบระหว่างการพิมพ์ของทั้งสองประเภทมาพิจารณา
- เนื่องจากเป็นการพิมพ์แบบดิจิตอล ซึ่งใช้ Application จากคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานร่วมกับ Printer ดังนั้นการพิมพ์สามารถประมวลผลได้ อาทิว่า ใช้พิมพ์ จ่าหน้าซอง จดหมาย การพิมพ์ในลักษณะนี้ สามรถใช้ Application จากคอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกับ Database ไม่ว่าจะเป็น Excel Text หรือ ดึง Graphic ที่แตกต่างกัน ออกมาพิมพ์ได้ อาทิ จ่าหน้าซองจดหมาย Direct Marketing ต่างๆ  งานพิมพ์ในลักษณะนี้แม้จะพิมพ์ในจำนวนมากชุด แต่ถ้าไปพิมพ์แบบออฟเซ็ท (Offset Printing) ต้นทุนเอาไม่อยู่แน่นอน

mkt_new2

หลายท่านคงสงสัย และตั้งคำถามว่าสิ่งพิมพ์ที่ต้องการควรจะใช้การพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) หรือพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing)ก่อนอื่นต้องแนะนำก่อนว่า งานพิมพ์ทั้งสองประเภทในปัจจุบันคุณภาพงานค่อนข้างใกล้เคียงกัน และมีมาตรฐานงานที่แม้จะแตกต่าง แต่ก็เป็นคุณภาพที่แตกต่างกันแบบยอมรับได้ ไม่ถึงกับ ราวฟ้า กับเหว เหมือนในอดีต เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีงาน  พิมพ์ดิจิตอล ( Digital Printing) เองก็พัฒนาขีดความสามารถได้ทัดเทียมการ  พิมพ์ออฟเซ็ท   (Offset Printing) แล้ว อย่างไรก็ดี

mkt_new1

 

 

วารสารภายในองค์กร เมื่อกล่าวถึงความสำคัญของ การสื่อสารภายในองค์กร หลายท่านคงทราบดี กันอยู่แล้วว่า หากองค์กรใด สามารถสร้าง การสื่อสารภายในองค์กรหรือวารสารภายในองค์กรให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็ส่งผลให้ องค์กรนั้นสามารถขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกฝ่าย ทุกแผนกได้ แต่ลองคิดดูกันว่า หากมีเป้าหมาย หรือ นโยบายใดๆ ร่วมกำหนดออกมาแล้ว แต่การสื่อสารไปไม่ถึง พนักงานในแต่ละฝ่าย และแผนก หรือไปถึงแต่ บุคลากร ไม่มีความรู้สึกร่วม ในการนำไปปฏิบัติ แน่นอนว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ จะไม่บรรลุเป้าประสงค์อย่างแน่นอน

mkt9


e-Magazine คือ นิตยสารดิจิตอล หรือหนังสือที่จัดเก็บในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน เนื่องจาก ต้นทุนการผลิตต่ำกว่า การผลิตด้วยสื่อกระดาษ อีกทั้ง เป็นการร่วมสนับสนุน ความร่วมมือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์กร

mkt8

 

ณ วันนี้ การใช้ Social Network แพร่หลาย และเป็นที่นิยมอย่างมากทั่วโลก นอกจากนี้แนวโน้มของจำนวนผู้ใช้ ก็เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ในมุมทางการตลาด Social Network จัดเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคัญชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อมาวิเคราะห์กันถึงสถิติการใช้งาน แล้ว พบว่าการเติบโตไปได้ดีทีเดียว เมื่อทราบกันเช่นนี้แล้วหากจะไม่นำ Social Network เข้ามาใช้ร่วมกับกลยุทธ์ทางการตลาด อื่นๆ ก็คงเรียกว่า พลาดเครื่องมือสำคัญ ไปเลยก็ว่าได้


For Module WEB AR 231


For Module WEB AR 232


For Module WEB AR 233


For Module WEB 4 copy


Calendar For Module WEB 2


Calendar For Module WEB 3

Who's Online

We have 164 guests and no members online

Performance Review 22 23 BANNER

Performance Review 21 22 BANNER

banner

DEF banner 20

DEF banner 19 03

DEF banner 19 02

DEF banner 19 03

DEF banner 19 04

New Article

Joomla template by ByJoomla.com