ar experience 7

 

รายงานประจำปี จัดเป็นสื่อเผยแพร่ชนิดหนึ่ง ที่บริษัทใช้สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ซึ่งถือเสมือนเป็นเจ้าของบริษัท โดยไม่ได้มีอำนาจในการเข้ามาบริหารงาน ซึ่งตามกฎหมายแล้ว บริษัท(มหาชน) จำเป็นต้องจัดให้มีการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และอาจจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้น เห็นชอบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างปี บริษัทมีหน้าที่จัดการประชุมให้เป็นไปอย่างชอบธรรมและโปร่งใส โดยเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ด้วยเหตุนี้เอง รายงานประจำปีของบริษัท ควรเน้นที่เนื้อหา สาระ และรูปแบบของตัวรายงาน เพื่อให้ ผู้ถือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้อง สามารถอ่าน ได้อย่าง ราบรื่น และสบายตา การใช้รูปแบบกราฟ ในการนำเสนอข้อมูลตัวเลข ก็เป็นอีกสารสนเทศหนึ่งที่นิยมใช้ ซึ่งอาจใช้ควบคู่ไปกับการชี้แจงด้วยตัวเลข ไปพร้อมกัน รูปแบบการออกแบบรายงานประจำปี ไม่ว่าจะเป็นขนาดรูปเล่ม งานออกแบบปก หรือ ภายในเล่ม ก็จะเป็นสีสันหนึ่ง ที่จะดึงดูดให้ผู้ถือหุ้น หันมาให้ความสนใจกับรายงานประจำปีของบริษัทได้

 

นอกจากเนื้อหา สาระ ที่เป็นภาคบังคับ ของ กลต. แล้ว บริษัทยังสามารถใส่ กิจกรรมระหว่างปี ที่ผ่านมา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบอีกด้วย อาทิ กิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น อย่างไรก็ดี บริษัท ก็ควรให้มีการจัดเก็บ Content อาทิ รูปภาพ และ สื่อ VDO ( ใช้สำหรับการออกแบบรายงานประจำปี ในรูปแบบ e-Magazine) ในกิจกรรมระหว่างปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การประมวลเนื้อหา สำหรับการจัดทำ รายงานประจำปี สามารถจัดเตรียมได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 

การเลือกใช้กระดาษ สำหรับการจัดพิมพ์ รายงานประจำปี ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ที่บริษัทควรให้ความสำคัญ เนื่องจาก ไม่ว่า การออกแบบรายงานประจำปี จะสามารถแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ได้สวยงามเพียงใด แต่หาก กระดาษที่เลือกใช้ ไม่เหมาะสมแล้ว ผลลัพธ์ที่ออกมา ก็อาจจะไม่เป็นที่น่าประทับใจนัก ด้วยเหตุนี้เอง บริษัท ควรเลือกผู้ออกแบบที่มีความรู้เกี่ยวกับกระดาษ และเทคนิคการพิมพ์ ที่บริษัทเลือกใช้ อีกทั้งก็ควรแจ้ง ผู้ออกแบบให้ทราบถึง ประเภทกระดาษ และเทคนิคการพิมพ์ ที่เลือกใช้ ก่อนการออกแบบ เหล่านี้จะช่วยให้ผลลัพธ์งานพิมพ์ที่ออกมาเป็นไปตามความคาดหวังของบริษัท

 

เขียนโดย อานนท์  อาภาเขต

 

จำนวนผู้อ่าน 35183 ท่าน

 

Who's Online

We have 10 guests and no members online

DEF banner 20

DEF banner 19 03

DEF banner 19 02

DEF banner 19 03

New Article

Joomla template by ByJoomla.com